Hlavní stránka  >  Pravidla pro soutěže na FB

Pravidla pro soutěže na FB

PRAVIDLA SOUTĚŽE FACEBOOK

 PODMÍNKY SOUTĚŽE

 1. Definice
  1.1 Pořadatelem soutěže je Marie Jagošová, se sídlem tř. Masarykova 145, 69801 Veselí nad Moravou, IČO: 40393488, DIČ: CZ6061060247, zapsaného v živnostenském rejstříku na městském úřadě ve Veselí nad Moravou, stránka název „Parfemomanie“ na sociální síti Facebook.
  1.2 Facebook je sociální síť Facebook provozovaná společností Meta Platforms.
  1.3 Stránka pořadatele na Facebooku je stránka „Parfemomanie“ na Facebooku.
  1.4 Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každý registrovaný uživatel Facebooku starší 18 let s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Facebooku, a který splní soutěžní úkol a další podmínky soutěže.
   
 2. Doba konání soutěže
  2.1 Doba trvání soutěže je přesně ustanovená u dané soutěže
  2.2 Pořadatel informuje výherce o jeho výhře v soutěži nejpozději do 10 dní od skončení soutěže, a to prostřednictvím soukromé zprávy. Výherce (název profilu výherce na Facebooku) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na stránce pořadatele na Facebooku.
   
 3. Obecné podmínky soutěže
  3.1 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit soutěžní úkol – tedy v souladu s těmito podmínkami poskytnout příspěvek do soutěže.
  3.2 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu pořadatele, a to včetně jejich rodinných příslušníků.
  3.3 Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Facebooku - společností Meta Platforms. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k pořadateli, ani k soutěžícím.
   
 4. Výherní cena a její předání
  4.1 Výherní cena je vždy definována u daného příspěvku.
  4.2 Výherci soutěže budou o výhře informováni nejpozději do 10 dní od skončení soutěže, a to soukromou zprávou zaslanou přes Facebook a budou vyzváni k poskytnutí kontaktních údajů pro zaslání výherní ceny – tj. jména, příjmení a kontaktní adresy.
  4.3 V případě, že některý výherce na výzvu pořadatele ke sdělení údajů pro předání výherní ceny nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání pořadatelem nebo si v případě, že si některý výherce zaslanou výherní cenu nevyzvedne a zásilka s výherní cenou se vrátí pořadateli, vyhrazuje si pořadatel právo, dle svého uvážení si výherní cenu ponechat nebo v souladu se soutěžními podmínkami určit náhradního výherce.
   
 5. Práva a povinnosti pořadatele
  5.1 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.
  5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat příspěvek soutěžícího, pokud by zobrazoval obsah zakázaný podmínkami Facebooku či porušující jakkoliv právní předpisy, práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.
  5.3 Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výherní ceny, uvedení jakkoliv nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
  5.4 Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu nebo email o oznámení o výhře nebo pokud výherce odpověděl pořadateli prostřednictvím soukromé zprávy.
  5.5 Při oprávněném podezření pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.
  5.6 Nárok na účast v soutěži či na udělení výherní ceny nelze vymáhat soudní cestou.
  5.7 Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce.
  5.8 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výherní ceny při její přepravě k výherci, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu využijí nebo použijí.
   

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěže.

 1. Správce osobních údajů
  Správcem Vašich osobních údajů v rámci soutěže je Marie Jagošová, se sídlem tř. Masarykova 145, 69801 Veselí nad Moravou, IČO: 40393488, DIČ: CZ6061060247, zapsaného v živnostenském rejstříku na městském úřadě ve Veselí nad Moravou. Soutěž není přímo pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Facebooku – společností Facebook Meta Platforms, či některou jinou společností v rámci koncernu Facebook (tyto společnosti dále souhrnně jako „společnost Facebook“). Zpracování osobních údajů pro účely soutěže provádí rovněž Ing. Josef Chmelař.

  Společnost Facebook je však obecně správcem osobních údajů všech uživatelů a návštěvníků Facebooku zpracovávaných obecně při provozování této sociální sítě a také dalších produktů společnosti Facebook. Pro více informací viz příslušné stránky Facebooku týkající se ochrany soukromí a cookies: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  Upozorňujeme také, že při správě stránky Parfemomanie na Facebooku se Marie Jagošová spolu se společností Facebook mohou stát společnými správci Vašich osobních údajů, a to s ohledem na to, že sociální síť poskytuje pořadateli při provozu stránky i zde tzv. přehledy stránek, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují se stránkou pořadatele. Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů nese společnost Facebook. Pro funkčnost a zpracování dat používá Facebook malé datové soubory – cookies, které se automaticky ukládají do Vašeho počítače, pokud toto nezakážete přímo prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
   
 2. Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů
  Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude Marie Jagošová zpracovávat v souladu s právními předpisy osobní údaje soutěžících pro účely jejich účasti v soutěži v rozsahu označení stránky soutěžícího na Facebooku. Pro účely předání (zaslání) výherní ceny pak Marie Jagošová zpracovává jméno, příjmení a kontaktní adresu, o jejichž sdělení resp., o jejichž potvrzení bude soutěžící požádán v případě, stane-li se výhercem. V souvislosti se soutěží již Marie Jagošová žádné další údaje nezpracovává. Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů nutných pro účast soutěžících v soutěži se ji není možné účastnit. Bez uvedení resp. potvrzení jména, příjmení a zejména kontaktní adresy soutěžícího pak není možné předat (zaslat) výherní cenu (vyžaduje-li výherce zaslání výherní ceny poštovní přepravou). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě soutěžních podmínek Marie Jagošová (titulem je smlouva mezi soutěžícím a Marií Jagošovou) za účelem pořádání soutěže, určení výherce a poté i udělení výherní ceny výherci). Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení soutěže. Poté budou nenávratně vymazány. Jiné údaje již zpracovávány nebudou.
   
 3. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů
  Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům Marie Jagošová, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany Ing. Josef Chmelař. Uvedené se nedotýká zpracování osobních údajů samostatně ze strany Facebooku.
   
 4. Vaše práva subjektu osobních údajů
  Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailovou adresu info@parfemomanie.cz nebo přímo Marie Jagošová na adresu sídla uvedenou v bodě 1. této informace.

  Soutěžící má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od Marie Jagošová týkající se zpracování jejích osobních údajů, pokud tato zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.

  Soutěžící dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu). Soutěžící má zejména právo, kdykoliv požádat o smazání záznamů o její účasti v soutěži, resp. o jejím splnění soutěžního úkolu.

  Soutěžící má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  Další informace o ochraně osobní údajů v Marie Jagošová můžete nalézt na https://www.parfemomanie.cz/obchodni-podminky/
© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ